EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Aktuálne zmeny a úpravy právnych noriem v oblasti správy dokumentov, podmienky úpravy registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov • Detailný výklad vyhlášok k zákonu o archívoch a registratúrach so špeciálnym prihliadnutím na nové ustanovenia
 • Návod ako upraviť registratúrne poriadky a registratúrne plány v zmysle nových právnych predpisov
 • Návod na prácu a použitie vzorových materiálov a metodík

Online webinár     05.06.2024

Lektor:  .   

Program:

Seminár je určený pre

 • subjekty verejnej správy vrátane orgánov verejnej moci všetkých stupňov
 • správcov registratúry
 • IT zamestnancov
 • asistentky, sekretárky, archivárov
 • zamestnancom hospodárskych správ
 • ďalších odborných zamestnancov verejnej a podnikateľskej sféry, ktorí vykonávajú administratívne činnosti
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov

 

Cieľ a obsah seminára
Koniec roka 2023 priniesol nové právne ustanovenia vo forme novelizovaných ustanovení dvoch vyhlášok - 410/2015 Z. z. a 628/2002 Z. z.
 
Tieto novelizované ustanovenia prinášajú viaceré nové povinnosti pre pôvodcov registratúry - najmä povinnosť úpravy registratúrneho poriadku a jeho následné posúdenie štátnym archívom, a to najneskôr do 1. júla 2024.
 
 

Program seminára

 • Novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci - detailný výklad v kontexte novelizovaných ustanovení s cieľom ich praktickej aplikácie
 • Novela vyhlášky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach - detailný výklad v kontexte novelizovaných ustanovení s cieľom ich praktickej aplikácie
 • Potrebné úpravy registratúrnych poriadkov najneskôr do 1.7.2024
 • Nová štruktúra členenia registratúrnych plánov - praktický návod na úpravu registratúrneho plánu pôvodcu
 • Efektívna správa registratúry - praktický návod na zefektívnenie výkonu jednotlivých manipulačných úkonov správy registratúry
 • Diskusia

Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: 
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 72 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:5062024, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Aktuálne zmeny a úpravy právnych noriem v oblasti správy dokumentov, podmienky úpravy registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov

" - Online webinár - 05.06.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: