EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Cestovné náhrady v roku 2024 v praktických príkladoch a vzorochSeminár je určený

 • pre podnikateľské subjekty
 • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
 • tretí sektor
 • všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami,
 • manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty,ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
 • záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

 

Cieľ seminára 

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické  a odborné schopnosti výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa.

 

Materiál:

účastníci obdržia rozsiahly materiál od lektora (cca 120strán), ktorý obsahuje zákon v plnom znení s komentárom lektora vrátane príkladov

 

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

 

 


Žilina     30.05.2024

Lektor:  Ing. Ľuboslava Minková 

Program:

1. Legislatívny rámec – stručná väzba na iné právne predpisy

2. Všeobecná charakteristika zákona - pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy náhrad, úrovne aplikácie, osobný rozsah,  právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú

3. Základné pojmy – pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnanec, zamestnávateľ

4. Priebeh/etapy pracovnej cesty – príprava na pracovnú cestu, výkon práce,  vyúčtovanie pracovnej cesty

5. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania

6. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty

7. Poskytovanie preddavku (povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)

8. Náležitosti cestovného príkazu –  podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty

9. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

 • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšte rodiny, iné a vyššie náhrady
 • stravné v príkladoch -  výpočet,  krátenie stravného, neposkytnutie stravného

10. Náhrady pri zahraničnej ceste

 • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady náhradyza cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
 • stravné  v príkladoch - výpočet,  krátenie stravného, neposkytnutie stravného
 • vreckové v príkladoch - výpočet

11. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel  v príkladoch  - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady  pre výpočet, výpočet 

12. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma, bez preukázania

13. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

14. Ostatné pracovnoprávne inštitúty a cestovné náhrady (dočasné pridelene, vyslanie, vznik pracovného pomeru, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce)

15. Vzory tlačív (cestovný príkaz, pravidelné pracovisko, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa), vzor výpočtu paušálnej sumy (zdôvodnenie, kalkulácia, príklady)


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: Dom odborov, Antona Bernoláka 51
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 72 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:300524, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Cestovné náhrady v roku 2024 v praktických príkladoch a vzoroch

" - Žilina - 30.05.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: