EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023 - uskutoční sa aj online formou

Zmenou zákona č.124/2006 Z.z. (s účinnosťou od 1.1.2023) je každý bezpečnostný technik povinný absolvovať skúšky na NIP najneskôr do 31.12.2024.

Uvedená zmena sa netýka autorizovaných bezpečnostných technikov.

Školenie je dobrovoľné a nenahrádza aktualizačnú odbornú prípravu.


Žilina     17.04.2024 - 18.04.2024

Lektor:   Kolektív lektorov 

Program:

 

Pripravili sme pre Vás 2-dňové školenie, ktorého obsahom budú ústne a písomné otázky ku skúškam technika BOZP, ktoré pripravil NIP Košice.

 

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023

 

Najčastejšie kladené otázky: 


Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?
Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza jednotný pojem „bezpečnostný technik“. Osvedčenia bezpečnostného technika bude od 01. 01. 2023 vydávať iba Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“).
To znamená, že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“). Osvedčenia ABT sa meniť nebudú, iba v prípade, ak ABT požiada o zmenu osobných údajov, tak po doručení pôvodne vydaného osvedčenia ABT mu už bude vydané osvedčenie BT.

Som BT. Stratí moje osvedčenie BT platnosť?
Ten, kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022 bude mať možnosť od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024 získať osvedčenie BT vydané NIP. To znamená, že zašle na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia BT, doloží úradne overený doklad o vzdelaní, predloží úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok vo výške 33€. Následne bude žiadosť predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a tri týždne pred termínom skúšky bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku BT.
Z dôvodu vyššie uvádzaných lehôt, odporúčame žiadosť o vydanie osvedčenia BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie BT musí byť vydané v roku 2024, nakoľko 01. 01. 2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca
platnosť podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp. Upozorňujeme aj na situáciu neúspešne vykonanej skúšky BT, kedy má žiadateľ možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky v lehote do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške. Lehota oznámiť žiadateľovi termín opakovanej skúšky najmenej tri týždne vopred platí.
Žiadosti je možné zasielať až po termíne 01. 01. 2023.

Nemám osvedčenie BT a chcem ho získať. Ako mám postupovať?
Záujemca o BT si podá prihlášku u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá má vydané oprávnenie na činnosť 01.2 a absolvuje odbornú prípravu. Po absolvovaní odbornej prípravy si podá žiadosť na NIP o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie BT a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.
Ak žiadateľ získal doklad o odbornom vzdelaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole (ďalej „doklad“), tak zašle na NIP žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží tento doklad spolu s úradne overeným dokladom o vzdelaní a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP, mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Ako prebieha skúška BT?
Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP. V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac percent, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, NIP mu vydá osvedčenie BT. Zoznam vydaných osvedčení BT je zverejnený na web stránke NIP.
V prípade, že skúška na bezpečnostného technika bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške.

Zdroj informácií: https://www.ip.gov.sk/domov/ke/zmena-zakona-c-124-2006-od-1-januara-2023/

 

 


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  7:30 - 08:00
Miesto konania: Dom odborov, Antona Bernoláka 51
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 95 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:180424, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023 - uskutoční sa aj online formou" - Žilina - 17.04.2024 - 18.04.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: