EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

2-dňový webinár/seminár - Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2023 komplexne (15.06. a 19.06.2023)Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch, vám tento seminár prinesie ucelený pohľad na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023. Seminár je určený aj pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky. Účastníci získajú rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov.

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.


Žilina     15.06.2023 - 19.06.2023

Lektor:  RNDr. Jana Motyčková 

Program:

1.deň - 15.06.2023

1. Typy poistení, okruh poistencov

 • Sociálne poistenie, druhy, účel
 • Výnimky, posudzovanie dôchodcov v sociálnom poistení
 • Zdravotné poistenie – okruh povinne poistených osôb

2. Poistenci štátu

 • Poistenci štátu v zdravotnom poistení
 • Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky

3. Pojem zamestnanca, výnimky z platenia poistného, oznamovacie povinnosti

 • Zamestnanec v sociálnom poistení, pravidelný, nepravidelný príjem, výnimky
 • Údaje v registračnom liste v SP, analytické údaje, lehoty
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
 • Dohody v SP a ZP, prihlasovanie
 • Odvodová odpočítateľná položka pre dohody, oznamovanie, register OOP
 • Dohody na sezónne práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci
 • Štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy, poslanci a pod.
 • Profesionálni športovci
 • Súbežné právne vzťahy v SP a ZP, nadväzujúce právne vzťahy

4. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti

 • Dôvody prerušenia poistenia v SP
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 • Materské, otcovské – podmienky vylúčenia v r. 2023, oznamovanie v SP a ZP
 • Práca popri „materskej“ v r. 2023
 • Oznamovanie v SP a ZP – neplatené voľno, absencia, štrajk
 • Práceneschopnosť, OČR – dokladovanie, e-PN, oznamovanie v SP a ZP
 • PN a materské štatutára, dohodára, oznamovanie
 • Rodičovská dovolenka – matka, otec, oznamovanie

5. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie v SP a ZP, lehoty, príklady

 • Vymeriavací základ v SP, ZP, sadzby poistného, výnimky
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP, výnimky, minimálne poistné
 • Výkaz preddavkov na ZP, údaje, lehoty
 • Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty, OOP

 

2. deň - 19.06.2023

1. Výkaz poistného v SP, príklady

 • Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
 • Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
 • Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2023, OOP
 • Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP, dohody na sezónne práce

 

2. Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP

 

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia.

 • pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP;
 • práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

 

4. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Vznik a zánik povinného poistenia szčo v SP, oznamovanie
 • Zdravotné poistenie szčo, oznamovanie
 • Vymeriavací základ, poistné
 • Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent

5. Dobrovoľné poistenie v SP

6. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení

7. RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie

8. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Nemocenské dávky – výška, DVZ, rozhodujúce obdobie – zamestnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
 • Nemocenské, ošetrovné
 • Materské, materské otca, inej osoby
 • Nároky pri súbežných právnych vzťahoch
 • Nemocenské dávky dohodára, štatutára
 • PN po odpracovaní časti zmeny

9. Dávka v nezamestnanosti

10.Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
 • Zamestnanie občana EÚP na Slovensku;
 • Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí, zdravotná starostlivosť
 • zdravotná starostlivosť;
 • započítanie dôb pre dávky na Slovensku.

Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 132 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:150623, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

2-dňový webinár/seminár - Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2023 komplexne (15.06. a 19.06.2023)

" - Žilina - 15.06.2023 - 19.06.2023

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: