EDUCO-CONSULT s.r.o. ŽILINA
Vás pozýva na

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023
Online webinár     01.02.2024

Lektor:  Ing. Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

Program:

1. Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2023

 • Prehľad zmien od 1.1.2023 
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 22.6.2023

 

2. Vybrané okruhy účtovania

 • Účtovanie DPH vo vybraných situáciách – účtovanie zníženia DPH a opravy odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, účtovanie DPH pri zmene účelu použitia majetku
 • Účtovanie dotácií všeobecne vrátane účtovania vrátenia dotácie, účtovanie špecifických dotácií (napr. poberanie kompenzácií k cenám energií podľa Nariadení vlády SR u dodávateľa energií a iné)
 • Rôzne aktuálne problémy z praxe – účtovanie reklamácií, problematika účtovania účtovných prípadov súvisiacich s elektromobilmi, najčastejšie problémy pri zaokrúhľovaní cien tovarov a služieb platených v hotovosti

 

3. Príprava na zostavenie účtovnej závierky

 • Prípravné a kontrolné práce k zostaveniu účtovnej závierky – správne spracovanie účtovných záznamov (skenovanie) v nadväznosti na podmienky podľa zákona o účtovníctve (čitateľnosť, obsahová a vizuálna zhoda atď.), kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam, inventarizácia a pod.
 • Závierkové účtovné prípady (časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.)
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady

 

4. Oprava chýb minulých účtovných období

 

5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Správne zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny mikro, malá, veľká účtovná jednotka na účely zostavenia účtovnej závierky
 • Register účtovných závierok – najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu za rok 2023
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie

 

6. Novely účtovných predpisov v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

7. Diskusia


Organizačné pokyny:

Prezentácia:  8:30 - 9:00
Miesto konania: 
Prihlásnie účasti:   Miesto si môžete rezervovať online cez web educo-consult.sk, emailom na
educo-consult@educo-consult.sk, telefonicky, alebo online registráciou vždy najneskôr deň pred konaním semináru do 12:00!
Bližšie informácie:
telefón: 0903 340 456
0904 510 702
041 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Účastnícky poplatok: 72 € uhraďte najneskôr 3 pracovné dni pred konaním seminára
Banka dodávateľa: VÚB a.s. ŽILINA, IBAN: SK38 0200 0000 0022 0393 6457
VS:1022024, KS: 0308
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii
Alebo voľte možnosť platby v hotovosti pri prezetácii cez ERP Registrácia: Obchodny register Okresneho sudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17892/L
IČO:36663484   DIČ: 2022231882   IČ DPH : SK2022231882
Sídlo firmy: Vysokoškolákov 4, 010 08 ŽILINA
Upozornenie: Prosíme účastníkov seminára o dôsledné vyplnenie prihlášky. V opačnom prípade neručíme za správne a najmä včasné vystavenie daňového dokladu. K úhrade nepoužívajte poštové poukážky,radšej voľte možnosť platby v hotovosti pri prezentácii.


Záväzná prihláška na seminár "

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

" - Online webinár - 01.02.2024

Názov a sídlo organizácie:
Meno účastníka:
e-mail:
 
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: